Aké sú rozdiely v správe rôznych typov budov?

Správcovské spoločnosti, ktoré majú na starosť správu bytových domov, sú určite dobre známe nejednému majiteľovi nejakého bytu. Schôdze vlastníkov, ročné vyúčtovania, či iné každodenné záležitosti, to všetko riešia správcovské spoločnosti.

Správcovské spoločnosti sú pre majiteľov bytov dobre známe

A či ide o správu bytov v Bratislave alebo kdekoľvek inde, všade sa okrem spokojných ľudí nájdu aj takí, ktorí sú so správcovskou spoločnosťou spravujúcou bytový dom, v ktorom vlastnia byt, nespokojní. Samozrejme, správcovskú spoločnosť je možné odvolať ak to na schôdzi odhlasuje nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v danom bytovom dome.

Ako to však je so správou v prípade väčšiny novostavieb za posledné roky, ktoré sú v podstate bytovými domami, ale na prízemí majú obchodné, či administratívne priestory a teda ide o polyfunkčné budovy? V podstate rovnako.

Ako je to pri polyfunkčných alebo čisto administratívnych budovách?

Správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexnú správu budov, môže rovnako ako pri „klasických“ bytových domoch použiť zákon 182/93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K spomínaným obchodným a administratívnym priestorom sa pristupuje ako k nebytovým.

Ich majitelia tak majú všetky práva, ale aj povinnosti ako byty. Zúčastňujú sa na schôdzach vlastníkov, na ktorých môžu hlasovať ako majitelia bytov, tak isto platia mesačne zálohové predpisy a v prípade zmeny vlastníckych pomerov musia požiadať správcovskú spoločnosť o potvrdenie o nedoplatkoch za správu.

Rozdiel je pri čisto administratívnych budovách. Spomínaný zákon sa na takéto budovy použiť nedá. Správa sa tak vykonáva na základne mandátnej zmluvy, či zmluvy o dielo, alebo zmluvy o poskytovaní služieb. Častokrát sa však takéto zmluvy opierajú o zákon 182/93 alebo používajú niektoré ustanovenia z neho. Tak isto je aj samotný výkon správy veľmi podobný správe bytových domov, či polyfunkčných budov.

Zdroj obrázka:

Autor: Mariia Boiko / Shutterstock.com